FILASTROCCHE

Home page

 Filastrocche per i più grandi

Luna luna       

                                                          

Luna,luna,luna

Di lu cielu si patrona,

unni vai a tali banni

mi saluti San Giovanni.

San giovanni a la marina

Mi saluti Catirina,

Catirina, Catirina

Cu t’à desi sta catina?

Mi la resi lu signuruzzu,

la Matri di Diu e San Giusippuzzu.

 

CAVADDU CA CURRISTI

 

Cavaddu ca curisti a militeddu

di cussa ‘n cussa ti manciasti gnaddu.

 

Signuruzzu

 

Signuruzzu faciti bon tempu

Quantu usca dinaru u papà

Ci cattamu lu sciccareddu

E a cavaddu si metti a mammà.

 

U bedd’affari di cumpari Iannuzzu

 

Chi bedd’affari ca’ fici

Cumpari Iannuzzu

Si puttau a mugghieri a ballari.

O primu ballu asciddicau

e si rumpiu lu cuozzu

Chi bedd’affari ca fici

Cumpari Iannuzzu

 

 

 

 

 

 

Cucuzzummulu

 

Cucuzzummulu middi middi

Unni ieru i to capiddi?

Sinni ieru a middiari

Cuccuzzummulu cuomo a fari?

 

U mastru pittinaru

 

U mastru pittinaru

nicuzzianti fuotti

si ‘nfina nintra Tripuli

je qualieri (colera) nun ci nni putta.

Bi bim bo fatti li fatti to

bi bim bo fatti li fatti to.

 

Sutta ‘m peri di rusidda   

                                 

Sutta ‘mperi di rusidda

c’è na santa picciridda

ca dumanna ‘n sanareddu

pi cattarisi nu cappeddu.

Lu cappeddu ci abbulau

a rusidda ci arristau

ci arristau spampanata

viva viva a ‘Mmaculata

a ‘Mmaculata patturiu

fici ‘n fighiu e ci muriu

si chiamava Sabbaturi

mittitici turi comu u Signori.

 

Vattinni Paulu

 

Vattinni Paulu,

ca m’arricchisti,

nenti puttasti

e a casa inchiesti.

Era megghiu can un vineutu

A casa i pipi nun m’a incheutu.

 

Manziornu

 

Manziornu

tavola attornu

veni a jatta

e s’allicca lu cornu.

 

Maria lavava

 

Maria lavava, Giuseppe stinneva

so figghiu chianceva ca pappa vuleva

“Zittiti figghiu ca ora ti pigghiu

ti dugnu a nennè ca pappa ‘ncinne”.

 

Minichedda

 

Minichedda tabaccu tabaccu

Oggi ti pigghiu, dumani t’attaccu

e t’attaccu a ‘n putticatu

Minichedda co culu cacatu.

 

Chi?

 

Chi? Chicchirichi.

Sutta u lettu ci nnè tri

E cu tia fanu quattro

Tu si u sceccu e iu ti cacciu

E ti cacciu c’un vastuni

Tu si u sceccu e iu u patruni.

 

Sabatu rallegra cori

 

 Sabatu rallegra cori,

beatu cu avi beddi li mugghieri,

cu l’avi brutti ci scunchi lu cori

e nun miri l’ura c’agghiuonna luni.

 

Ziu, Ziu

 

Ziu, ziu, ziu

a varba vi cariu

vi cariu ‘mmenza a chiazza

ziu,ziu ca varbazza.

 

A festa dè parrini

 

A la notti di Natali

Fannu festa i parrini,

maccarruni e ghiritali,

tagghiateddi fini fini.

 

Giuvanni paparacianni

 

Giuvanni paparacianni

Jetta pirita e fa castagni

Di castagni nun ci n’è

Jetta pirita e fa cafè.

 

 

 

 

Miau,miau,miau

 

Lu vapori sta pattennu

A carrozza sta ‘mpaiannu.

Pippineddu sta iucannu

ca si voli maritari.

Passa la zita cu la vistina i sita.

Passa la cugnata cu la vistina raccamata.

Passa la zia Peppa cu la quattara ‘ntesta.

Passa lu baruni cu ‘n piattu i maccarruni.

Miau, miau, miau

Tuttu u iattu su manciau

 

Dumani e duminica

 

Dumani e duminica

ci tagghiamu a testa a minica

Minican un c’è

ci tagghiamu a testa o’re

u re e malatu

ci tagghiamu a testa o’ suddatu

u suddau è a fari e vierra

pigghia u culu

e ‘ntappa ‘nterra.

 

Pigghiti u mastru

 

Pigghitillu c’o mastru e’ bonu,

ti fa u pani ca giugiulena

ti lu metti no cantaranu,

ti su fa viriri di luntanu

 

Comu chianci ma figghiu

 

Comu chianci ma figghiu Peppi

ca ‘a so zita e partuta a Missina

no nun chianciri, nun chianciri no

c’o tempo passa e la zita è to,e to,è to.

 

Luna, lunedda

 

Luna, lunedda

Fammi na cudduredda

Fammilla bedda ranni

Si no ti scacciu li janchi

i janchi su cuticchiuni

affaccia affaccia lu baruni.

Lu baruni dici a missa

Affaccia affaccia la badissa.

La badissa frii l’uova

affaccia affaccia San Nicola.

San Nicola scaccia nuciddi

Pi chiamari e picciriddi.

I picciriddi jannu fami

pi chiamari e mulinari.

I mulinari jannu u frummentu

pi chiamari u bastimentu.

U bastimentu javi a farina

pi chiamari la jaddina.

La jaddina furria furria

e fa n’uova quantu a tia.

 

Bafè biscotti e mine

 

C’èra na uota nu re bafè biscottu e minè

c’aveva na figghia bafigghia biscottu e minigghia

e la so figghia bafigghia biscottu e minigghia

aveva n’aceddu bafeddu biscottu e mineddu.

E allora nu jonnu st’aceddu bafeddu biscottu e mineddu si ni abbulau.

Allura lu re bafè biscottu e minè

misi lu bannu:

- A cu trova l’aceddu bafeddu biscotti e mineddu ci dugnu a mo figghia bafigghia biscottu e minigghia.

Allura si presenta nu ciottu rugnusu bafusu biscottu e minusu no re bafè biscottu e minè:

- Se iu trovu l’aceddu bafeddu biscottu e nineddu ma dati a vostra figghia bafigghia biscottu e minigghia?

Allò lu re bafè biscottu e minè:

- Si, se potti laceddu bafeddu biscottu e mineddu.

Ti dugnu a me figghia bafigghia biscottu e minigghia.

Allura su ciottu rugnusu bafusu biscottu e minusu ci puttau l’aceddu bafeddu biscottu e mineddu.

- Vui ma dati a vostra figghia bafigghia biscotti e minigghia?

- A vattini, ciottu rugnusu bafusu biscottu e minusu ti dugnu a me figghia biscottu e minigghia!

 

 

Filastrocche per i più piccini

Vabbagghieddu

Vabbagghieddu,

ucca d'aneddu

nasu i cannila,

occhi i cira,

cigghia d'amuri

frunti balata e...

cca, c'è na tumpulata....

 

Putì Putè

Putì,putè,

a mamma nunc'è

à ghiutù o mulinu

e putta 'n saccu chinu

chinu di pagghia,

chinu di stuppa,

vieni la ciaula

e tuttu si l'ammucca!

 

 

Cari, cari, cari

Cari,cari,cari

lu re si mangia l'ali,

lu riuzzu nu iadduzzu,

la riggina na jaddina

e a Pippineddu na minnuzza

chino, china, china, china.

 

 

manu modda

 

Manu modda

manu modda

manu modda,

lu Signuri ti la  'ncodda,

ti la 'ncodda cu lu sali

maccarruni e ghiritali.

 

Canzoncine per bambini

 

NA, NA, NA

 

Na, na, na, e a mulietta chi ciauru fà

e a mulietta vuoli u cutugnu

vuoli u cutugnu ca pampinà.

 

U PICCIRIDDU CHIANCI

 

U picciriddu chianci

no cursu da nuttata,

si susi a cammarera

e ci duna n'annacata.

U piccirirru chianci

no cursu da matina,

si susi a cammarera

e ci duna na mannarina.

QUANT'E' BEDDU STU FIGGHIU

 

Quant'è beddu stu figghiu, picciotti

si lu vonnu arrubbari la genti,

ma sò matri ca je vigilanti

lu talia cull'uocchi vigghianti.

 

MANU, MANUZZI

 

Manu manuzzi

pani e ficuzzi

vieni lu tata

e ti porta na cuppulata!

 

Canzoni a dispetto

 

BRUTTA VICCHIAZZA

 

Brutta vicchiazza

viri ca nun si bona,

fatti la truscitedda

picchì pi mia nun sebbi chiù.

Dumani mattina veni c'agghionna,

idda si susi a menzionnu

gira e vota, vota e gira

si o liettica n'autra vota.

Aieri sira ci accattai

quattru mazza di finuocchiu,

quattru mazza di ciauli e 'm brocculu

e sunu misi ancuora dda.

Ie cuomu aia fari,

ie cuomu aia diri,

ca ciù dissi avanti arrieri

ca sta vecchia di mo mugghieri

pi mia nun sebbi chiù

 

FACCI DI PALLA

 

Facci di palla si na ruvina,

u pani schittu a tia nun ti cala,

dimmillu chiaru com'è ca fu,

ca di sa razza ci nascisti sulu tu.

Iai l'uocchi spaccati comu na iaddina

a ucca ranni ca pari na fogna

u nasu l'ai n tubbu i veriogna

ta patri farfallieddu fu,

si immuruta d'avanti e d'arreri

cu l'anchi stuotti tutti appucciddati,

campari na stu munnu fai "piccatu"

megghiu t'affuchi e nun ci campi chiù.

 

PERI D'ARANCIU

 

Peri d'aranciu comu ti piddisti

pi li mali cunsigghieri!

Ierutu duci e jauru ti facisti

ca ti mancau l'acqua di lu peri.

Ierutu 'n giardinu di tutti billizzi

ci passaunu cunti e cavalieri,

uora sciumi i currenti ti facisti

cu passa e spassa si lava i peri.

 

CATARINA

 

"Catarina chi manciasti anciuovi,

ca troppu spissu alla funtana vai?"

"Ci vaiu pi passarimi lu tiempu

ca schietta sula arristai

na stu cummientu".

 

ARRASSU, ARRASSU

 

Arrassu, arrassu, nun tiegnu chiù spassu

nemmenu dugnu cunfirienza a tia,

nun è scaluora ca si vinni a mazzu

nemmenu ristaturi di putia.

Iera jalofuru di na megghiu rama

chiddu ca dava cunfirenza a tia.

Uora ca all'ultimi uri siemu iunti

quannu saluti c'è, i vai nun su nenti. 

 

Scioglilingua

 

Paula Piula caccarazza

fa li figghi e poi l'ammazza

e l'ammazza a unu a unu,

Piula Paula figghia i nissunu.

 

*******

Suttu u lettu da zia Mattia,

iennu viennu cuttuni cugghiennu,

addinucchiuni cugghiennu cuttuni.

 

********

Unni vai? O cugnu, a cogghiri cugna.

E o Cugnu ci su cugna?

E se o cugnu, nun ci fussuru cugna,

chi ci issi a fari

o cugnu a coghiri cugna?

Pasquali spacca a mia

e iù nun ma firu a spaccari a Pasquali.

 

*********

 

Rapu u stipu e pigghiu u specchiu.

 

*********

 

Sutta 'n palazzu

c'è 'n cani pazzu

T'è pazzu cani

stu pezzu di pan.

 

Augusta in versi

 

Augusta

 

Austanisa sugnu e minni vantu

pirchì sta terra è china d'incantu

celesti è sempri u celu e sempri u mari

fa di sta terra una dè cchiu rari.

Sifonia si chiamava anticamente

ma poi fu fabricata novamenti.

Megara la chiamarunu i megarisi

quannu lassaru i petri di lu sò paisi.

Augusto imperaturi e gran suvranu

distrutta ca la visti - tantu umanu -

la fici d'accapu fabbricari

e lu sò nomu ci vosi già dari.

E Austa si criò sempri cchiù bedda

e s'arricchiu di palazzi di zaghiri e funtanedda.